Όροι χρήσης

Ο οποιοσδήποτε (χρήστης) επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο (site) “Δημήτρης Ανούσης” – “www.dimitrisanousis.com”, συμφωνεί με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, πολυμέσα, οποιαδήποτε αρχεία).

1. To περιεχόμενο του ιστότοπου είναι ιδιοκτησία του Δημήτρη Ανούση και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 όπως ισχύει, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα.

2. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι άνευ ανταλλάγματος και σκοπό έχει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες και την καλλιτεχνική ταυτότητα του Δημήτρη Ανούση.

3. Αποτελεί ευθύνη κάθε χρήστη του ιστότοπου η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

4. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εκμετάλλευση όπως π.χ. πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, φόρτωση (upload), μετάδοση ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) κερδοσκοπική ή μη, μέρους ή του συνόλου του υλικού των ιστοτόπων, χωρίς την προηγούμενη νόμιμη έγγραφη άδεια του Δημήτρη Ανούση.

5. Ο χρήστης του ιστότοπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Δημήτρης Ανούσης δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

6. Ο Δημήτρης Ανούσης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

7. Ο Δημήτρης Ανούσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να επιφέρει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή αφαίρεση στο πληροφοριακό και τεχνικό υλικό του ιστότοπου και να εφαρμόζει τεχνικές ή άλλες μεθόδους για την διευκόλυνση του κοινού (επισκεπτών).

8. Ο Δημήτρης Ανούσης δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων.

9. Aνήλικοι που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο θεωρείται ότι έχουν τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους, παρόλο που το συνολικό περιεχόμενο είναι κατάλληλο και για ανηλίκους.

10. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστότοπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου όπως ισχύει.

11. Το περιεχόμενο των newsletters είναι ιδιοκτησία του Δημήτρη Ανούση και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται στο αρχείο του Δημήτρη Ανούση και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

12. Οι συνεργαζόμενοι (με έγγραφη εντολή από τον Δημήτρη Ανούση) δημοσιογράφοι επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να χρησιμοποιούν τα δελτία τύπου αυτούσια, ή και να τροποποιήσουν αυτά, σύμφωνα με τις αρχές της επαγγελματικής τους δεοντολογίας, για την προβολή και δημοσιότητα των δραστηριοτήτων του Δημήτρη Ανούση. Σε κάθε περίπτωση τα δελτία τύπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δημήτρη Ανούση και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

13. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δημήτρη Ανούση και του χρήστη των σελίδων του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

14. Για κάθε διαφορά, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

E-mail: da@dimitrisanousis.com